РЕГЛАМЕНТЪТ REACH

РЕГЛАМЕНТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ХИМИКАЛИ
Регламентът REACH (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), създаден през 2007 г. от Европейския съюз, има за цел да насърчи защитата на човешкото здраве и околната среда от рисковете, свързани с химическите вещества.

Този регламент се прилага чрез процедура за събиране и анализ на свойствата и опасностите на всяко от веществата, използвани в промишлените производствени процеси.

В съответствие с нашите ангажименти, ние оповестяваме по ясен и прозрачен начин информацията за веществата, които се съдържат в продуктите за обслужване, поддръжка и ремонт на вашите автомобили.

Dacia – Регламенти по WLTP

Представяне на новите регламенти

WLTP (стандартизирана в световен мащаб процедура за изпитване на леки и лекотоварни автомобили) и RDE (анализ на отработените газове в реални условия)
Ангажименти на марката Dacia

Марката Dacia

Нашите ангажименти